Our Courses

Browse All Our Courses.

About Us

Learn More About Us.

Contact Us

Wanna Chat? Let’s do it.

Latest News

See The Latest New.

Become an Instructor

Join Today and Start Earning.

Pricing

See Our Pricing Plans.

FAQs

Find Answers to FAQs.

Our Instructors

Meet All Our Instructors.

Join Plus Membership!

Join Plus Membership Today and Get Access to All Courses Instantly.

ALGEMENE VOORWAARDEN RAEDA laatst aangepast op 05-01-2024

 

ALGEMEEN

Naam ondernemer: Nicolette Saeijs

Handelend onder de naam: Raeda

Vestigingsplaats: Den Haag

KvK nummer: 90695712

Email-adres: nicolette@raeda.nu

 

 1. Begripsomschrijvingen:  
  1. BW: het Burgerlijk Wetboek.
  2. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Raeda een overeenkomst van opdracht sluit tot het verlenen van overeengekomen diensten.
  3. Diensten: er wordt verschil gemaakt tussen particuliere en zakelijke diensten.
  4. Leerling: iedere natuurlijk persoon die op grond van een overeenkomst gebruik maakt van de Diensten van Raeda (waarbij aangetekend dat Leerling en Contractant dezelfde kunnen zijn maar dit niet noodzakelijkerwijs het geval is)
  5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Raeda en een Contractant met betrekking tot de levering van Diensten door Raeda, al dan niet ten behoeve van een Leerling.
  6. Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel 6:230g BW, zoals elektronische communicatie (e-mail).
  7. Raeda:Raeda, handelend onder de naam Raeda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 90695712
  8. Vestiging: iedere door Raeda gehuurde locatie als ook een door Raeda gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de Diensten door of namens school Raeda begeleiding worden verleend.
  9. Aanmelding: het kenbaar maken door de (aspirant) Contractant dat er belangstelling bestaat voor het sluiten van een overeenkomst.
  10. Inschrijving: de bevestiging door Raeda dat een overeenkomst is gesloten.
  11. Plaatsing: het besluit van Raeda tot het indelen van de Leerling ten behoeve van het genieten van de geleverde dienst op een bepaalde vestiging, in een bepaalde groep en op een door Raeda te bepalen tijdstip.

 

 1. Werkingssfeer 
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot het verlenen van een of meer van in het derde lid van artikel 1 genoemde diensten.
  2. Indien in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk dan wordt daaronder mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.
  3. Door inschrijving voor een van de Diensten door Leerling en/of Contractant aanvaarden Leerling en Contractant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Indien de Contractant en Leerling niet dezelfde persoon zijn, verplicht de Contractant zich deze Algemene Voorwaarden aan Leerling bekend te maken en staat Contractant ervoor in dat Leerling deze Algemene Voorwaarden naleeft.
  4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Raeda en de Contractant zijn overeengekomen.
  5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Raeda en de Contractant in overleg treden teneinde het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen voor een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
  6. In de gevallen waarin de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, geldt dat die situatie voor zoveel als mogelijk beoordeeld dient te worden in lijn met deze Algemene Voorwaarden.
  7. De Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt en/of ter hand gesteld aan de Contractant, en maken integraal onderdeel uit van de algemene informatievoorziening door Raeda.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst 
  1. De particuliere overeenkomst komt tot stand wanneer de Contractant na het intakegesprek heeft aangegeven dat de Leerling gebruik gaat maken van de dienst(en) van Raeda of dit mondeling of schriftelijk na het gesprek te kennen geeft.
  2. De zakelijke overeenkomst komt tot stand wanneer de offerte schriftelijk is ondertekend en goedgekeurd. Dit is tevens de opdrachtbevestiging.

 

 1. Overeenkomst op afstand 
  1. Contractant heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.
  2. Geen recht op ontbinding overeenkomstig het eerste lid van artikel 4 bestaat als de dienst(en) zijn aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

 

 1. Soorten diensten
  1. Particuliere diensten
   Het verlenen van diensten aan leerlingen. De ouders/verzorgers van de Leerling hebben daarvoor de opdracht gegeven.
   De verschillende diensten zijn op de website terug te vinden www.raeda.nu.
  2. Zakelijke diensten
   Het verlenen van diensten aan een school of organisatie. De school/organisatie ontvangt een offerte die 14 dagen geldig is.
   Het schriftelijk ondertekenen of akkoord geven via de mail van de offerte is tevens gelijk aan de opdrachtovereenkomst.
   Voor het annuleren van de opdracht binnen een maand voor aanvang van de dienstverlening, zal 25% van de ondertekende offerte in rekening worden gebracht.

 

 1. Plaatsing 
  1. Bij inschrijving kan de contractant een voorkeur kenbaar maken voor het tijdstip waarop de overeengekomen dienst zal worden verleend.
  2. Indien de Leerling niet kan worden geplaatst overeenkomstig de bij de inschrijving uitgesproken voorkeur, zal Raeda in overleg met de Contractant zich inspannen een passend alternatief te bieden.
  3. Indien geen passend alternatief kan worden aangeboden, heeft de Contractant gedurende 14 dagen na ontvangst van het bericht dat geen passend alternatief kan worden geboden het recht de overeenkomst kosteloos op te zeggen.
  4. Indien de contractant gebruik maakt van de in lid 3 genoemde opzeggingsbevoegdheid zal Raeda een eventueel betaald bedrag uiterlijk binnen één maand na de opzegging door Contractant terugstorten op een door Contractant aan te geven bankrekening.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst 
  1. Raeda zal de Overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren.
  2. Raeda heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht is er geen sprake van dat de vennoten van Raeda de diensten in persoon moeten leveren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:409 BW wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. De Contractant verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan Raeda ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en van het voldoen van de facturen. De Contractant geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan Raeda.

 

 1. Bewerken persoonsgegevens
  1. Door de ondertekening van de overeenkomst van opdracht geeft Contractant, ter navolging van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, toestemming voor het bewerken van de door contractant aan Raeda ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
  2. Raeda zal zich bij de verwerking van deze persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant gedragen. Daartoe zal zij de gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan voor het kunnen leveren van de overeengekomen dienst, waaronder begrepen het gebruik van de gegevens voor het verzenden van de Raeda dagverslagen, nieuwsbrieven en/of activiteitenagenda.
  3. Zij zal van de Contractant slechts die gegevens vragen die toereikend, ter zake dienend zijn en geen gegevens vragen die voor de dienstverlening niet noodzakelijk zijn.
  4. Zij zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is en dus zullen de verstrekte gegevens uiterlijk vier jaar na het afsluiten van de dienstverlening worden vernietigd.
  5. De gegevens worden goed beveiligd bewaard en blijven vertrouwelijk volgens de AVG richtlijnen.

 

 1. Informatie-uitwisseling met derden 

De contractant geeft door ondertekening van de overeenkomst van opdracht nadrukkelijk toestemming aan Raeda tot het verkrijgen van inzage in de onderwijsgegevens van de Leerling bij zijn/haar onderwijsinstelling. Voor het verkrijgen van die inzage verschaft de Contractant dan wel de Leerling aan Raeda de benodigde gegevens.

 

 1. Persoonsgegevens inzage en correctierecht

Contractant en Leerling hebben recht op inzage in de over hen opgenomen gegevens en het (laten) doorvoeren van eventuele correctie daarvan.

 

 1. Geheimhouding

Indien Leerling dit expliciet wenst, is de door Leerling in vertrouwen aan Raeda (of een van haar medewerkers) ter beschikking gestelde informatie niet toegankelijk voor Contractant, ouders en/of verzorgers van Leerling en is Raeda niet gerechtigd deze informatie aan derden te openbaren, tenzij (voortzetting van de) geheimhouding een gevaar oplevert voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de leerling, zijn klasgenoten of andere betrokkenen.

 

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 

 1. Tarief en tariefswijzigingen
  1. De kosten voor de begeleiding worden maandelijks vooraf gefactureerd. Het factuurbedrag dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Het tarief voor de te verlenen dienst is te vinden op de website www.raeda.nu.
  3. De tarieven voor alle diensten worden op 1 januari per kalenderjaar vastgesteld.
  4. Onderwijsdiensten zijn vrijgesteld van omzetbelasting en daartoe is er geen BTW verschuldigd.

 

 1. Betalingsvoorwaarden 
  1. De kosten voor de begeleiding worden maandelijks vooraf gefactureerd. Het factuurbedrag dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Workshops/cursussen/trainingen/coachingpakketten dienen te worden betaald door middel van vooruitbetaling middels een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum.
  3. Losse Coachingsessies dienen achteraf te worden betaald door middel van een bankoverschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum.
  4. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Raeda kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  5. In uitzonderingsgevallen kan ter beoordeling van Raeda een betalingsregeling worden getroffen, waarbij een ander betaalregime wordt afgesproken.
  6. Raeda heeft het recht de betalingsvoorwaarden eenzijdig aan te passen.
  7. De facturen worden per e-mail naar het daarvoor opgegeven e-mailadres gestuurd.

 

 1. Niet-tijdige betaling 
  1. Indien de Contractant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, ongeacht de reden daarvan, stuurt Raeda de Contractant een betalingsherinnering waarin zij de Contractant de mogelijkheid biedt alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  2. Indien de Contractant het bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is Raeda gerechtigd de uitvoering van de overeengekomen Dienst(en) op te schorten, totdat Raeda het volledige verschuldigde bedrag heeft ontvangen, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  3. Aan de tweede betalingsherinnering zijn (buitengerechtelijke) administratiekosten verbonden ten bedrage van in totaal € 25,00.
  4. Bij een eventuele derde betalingsherinnering zullen de in rekening te brengen administratiekosten in totaal € 75,00 bedragen.
  5. Indien Raeda overgaat tot (gerechtelijke) invordering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten) voor rekening van Contractant.

 

 

OVERIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE DIENSTVERLENING

 

 1. Inspanningsverbintenis en gegevensverstrekking
  1. Raeda staat voor geen van de geleverde diensten garant voor een bepaalde uitkomst. Deze overeenkomst van opdracht is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Raeda is dan ook verplicht zich naar behoren in te spannen voor de te leveren dienst, maar zij kan niet worden gehouden aan een door de Contractant verwacht resultaat. Voor het eventueel niet behalen van dat verwachte resultaat is Raeda nimmer aansprakelijk.
  2. Voor het kunnen leveren van die inspanning is Raeda volledig afhankelijk van voldoende informatie over het kennen en kunnen, alsmede over eventuele (medische) beperkingen van de leerling. Contractant verbindt zich alle voor de dienstverlening relevante gegevens aan Raeda te verstrekken.

 

 1. Gedragscode 

De Leerling is gehouden tot naleving van de gedragscode van Raeda zoals deze wordt verstrekt aan de Leerling voor aanvang van de levering van de Diensten. Bij niet- naleving van de gedragscode is Raeda bevoegd de leerling uit te sluiten van verdere deelname aan de door Raeda aangeboden Dienst, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van de reeds ontvangen betalingen. Nog niet ontvangen betalingen blijven ook nog steeds verschuldigd.

 

 1. Aanmelding

Aanmelding voor ieder van de door Raeda te leveren diensten kan via de website www.raeda.nu.

 

 1. Het intakegesprek

Ongeacht de dienst die de Contractant wenst af te nemen zal na de aanmelding te allen tijde eerst een intakegesprek plaatsvinden, waarin partijen samen verkennen welke dienst het beste past bij de begeleidingsbehoefte van de Leerling en op welke wijze die dienst het beste kan worden aangeboden aan de Leerling.

 

 1. Kosten van de inschrijving

Indien na het intakegesprek een overeenkomst tot stand komt en de leerling bij Raeda wordt ingeschreven, zal voor deze inschrijving een bedrag van €40 in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal worden opgenomen op de eerste reguliere factuur.

 

 1. Betaalwijze van de verschillende diensten
  1. Voor een workshop/training/cursus wordt een vast bedrag in rekening gebracht
  2. Voor een 1-op-1 coaching sessie wordt het uurtarief individuele begeleiding in rekening gebracht
  3. Voor een incompany training (op school) wordt na het ondertekenen van de offerte een vast bedrag in rekening gebracht.

 

 1. Betalingsverplichting bij verplaatsen/afzeggen van de dienstverlening

Een verzoek tot het verzetten van een afspraak kan minimaal 24 uur van tevoren per mail/telefonisch en slechts bij instemming van Raeda zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
Het eenzijdig verzetten van afspraken of het niet op komen dagen op de afgesproken tijd van de overeengekomen dienst doet de betalingsverplichting niet teniet.
Als een dienst wordt afgezegd door Raeda wordt die dienst niet in rekening gebracht en zal Raeda zorgdragen voor het binnen afzienbare termijn wel verlenen van de overeengekomen dienst.

 

 1. Beëindigen van de overeenkomst/aanpassen van de begeleiding 
  1. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien meerdere diensten worden afgenomen dient iedere overeenkomst apart te worden opgezegd.
  2. Indien in aanvulling op het eerder overeengekomen aantal uren begeleiding door de Contractant extra uren begeleiding wil worden afgenomen, zullen die uren apart in rekening worden gebracht.

 

 1. Afmelden/Ziekte

Geplande afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de geplande afspraak, dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer een leerling/student/docent, zonder kennisgeving afwezig is, wordt de begeleiding als ‘gevolgd’ beschouwd en vervalt het recht om in te halen.
Indien een leerling ziek is zal Raeda bij een ziekmelding voor 22:00 uur ’s avonds voorafgaand aan de individuele begeleiding geen kosten in rekening brengen en kan de dienst binnen een week ingehaald worden. Als de ziekmelding na 22:00 uur ‘s avonds voorafgaand aan de individuele begeleiding is, vervalt het recht om de dienst in te halen. Groepstrainingen die worden geannuleerd, ongeacht de reden, worden niet gerestitueerd en kunnen niet worden ingehaald.

Bij ziekte van de leerling die langer aanhoudt dan vijf aaneengesloten afspraakdagen (dagen waarop Leerling naar Raeda zou komen) zal er in overleg naar een passende oplossing gezocht worden.
Raeda kan een bewijs verlangen om de reden van het verzuim aannemelijk te maken, bijvoorbeeld een verklaring van de huisarts.

 

 1. Vakanties en feestdagen

Gedurende de reguliere schoolvakanties (regio midden) – tenzij anders is medegedeeld – is Raeda gesloten, evenals op de volgende officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag.

Gedurende de zomervakantie is Raeda gesloten. Zonder tegenbericht wordt ervan uitgegaan dat de Leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij Raeda. Gedurende de zomervakantie is de Contractant geen vergoeding verschuldigd en loopt de factuur niet door.

 

 1. Klachtenprocedure 
  1. Klachten over de verleende Diensten dienen door de Contractant zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk of per e-mail (nicolette@raeda.nu)  o.v.v. klacht te worden gemeld aan Raeda. De ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch gemeld teneinde zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen.
  2. Indien een klacht naar het oordeel van Raeda gegrond is, dan zal Raeda de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten niet meer mogelijk blijkt, dan zal Raeda slechts gehouden zijn tot terugbetaling van het gedeelte van het door Contractant betaalde bedrag waarvoor geen Diensten meer geleverd kunnen worden.

 

 1. Aansprakelijkheid/verzekering 
  1. Raeda is niet aansprakelijk voor tegenvallende (eind)resultaten op basis van de geleverde diensten.
  2. Leerling en Contractant zijn deugdelijk verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Raeda is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.
  3. Raeda is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het bezoek aan een vestiging.
  4. Raeda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Raeda is uitgegaan van door contractant en/of Leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  5. De aansprakelijkheid van Raeda voor derving van genot, gevolgschade, gemiste besparingen en andere indirecte schade is beperkt tot EUR 1.000,-, zegge: duizend euro.
  6. In geval van aansprakelijkheid van Raeda, zijn Contractant en Leerling gehouden tot overdracht aan Raeda van alle verhaalsrechten en aanspraken die Contractant en/of Leerling op derden hebben terzake van de schade.

 

 1. Overmacht 
  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Raeda geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Raeda niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Raeda, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
  3. In geval van overmacht zal Raeda zich inspannen een passend alternatief te bieden voor de Dienst op een ander tijdstip waarvoor de Leerling zich heeft ingeschreven. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan Contractant de overeenkomst kosteloos opzeggen waarna Raeda een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door Contractant terugstort op een door Contractant aan te duiden bankrekening.
  4. In geval van overmacht bij een door Raeda aangeboden Dienst, voortkomende uit ziekte van een door Raeda ingeschakelde docent of andere persoon welke rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, verplicht Raeda zich ertoe zich maximaal in te spannen om Leerling (met voorrang) in te delen bij een andere door Raeda aangeboden Dienst. Hierbij heeft Raeda het recht af te wijken van het maximaal aantal leerlingen dat bij een docent deelneemt aan de Dienst.

 

 1. Intellectuele eigendom en auteursrechten 
  1. Raeda behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Het is Leerling noch Contractant nog eventuele Medewerker toegestaan de door Raeda verstrekte materialen, zoals opgavenbundels, toetsen, en hand-outs, alsmede door Leerling gemaakte aantekeningen tijdens de door Raeda aangeboden Dienst, zonder voorafgaande toestemming van verveelvoudigen en/of openbaar te maken, en/of ter kennis van derden te brengen.
  3. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Raeda voor het verrichten van de Diensten, zijn en blijven eigendom van Raeda, ook indien deze bij het verrichten van de Diensten aan Leerling en/of Contractant beschikbaar zijn gesteld. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Raeda.

 

 1. Geschillenregeling

Geschillen Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 1. Toepasselijk recht. 

Toepasselijk recht Op elke Overeenkomst tussen Raeda en de Contractant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien Contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

 1. Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden 
  1. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden tussentijds door Raeda worden gewijzigd.